Göğüs Hastalıkları

www.medisunhastanesi.com

 

Altyapı ve Donanım

Solunum Fonksiyon Laboratuvarı
Spirometre
Akım Hacim Eğrileri
Altı Dakika Yürüme Testi
Arter Kan Gazları Analizi
Fiberoptik Bronkoskopi
Laboratuvarlar
Solunum Fonksiyon Laboratuvarı
Bronkoloji Laboratuvarı
Uyku Laboratuvarı
Ameliyat - İşlem ve Girişimler

Torasentez
Fiberoptik Bronkoskopi
Bilgisayarlı Toraks Tomografisi ve Tomografik Anjiyografi, Manyetik Rezonans  Anjiyografi, Toraks Ultrason eşliğinde sıvı  örneklemesi  ve boşaltımı
Akut ve kronik solunum yetmezliğinde non-invaziv mekanik ventilasyon,  CPAP; BiPAP tedavileri
Polisomnografi
Akciğerin sintigrafik değerlendirmeleri
Akciğere yönelik MRI uygulamaları
Plevra biyopsisi
Pulmoner Arter Kateterizayonu

Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar
 
Astım
KOAH
Bronşiolit
Pnömoniler
Akciğer ve Plevra Maligniteleri
İnterstisyel Akciğer Hastalıkları
Pulmoner Tromboemboli
Pulmoner Hipertansiyon
Solunum Yetmezliği (Nonİnvaziv ve İnvaziv Mekanik Ventilasyon)
Uykuda Solunum Bozuklukları
Pre-operatif Akciğer Komplikasyonları
Post-operatif Akciğer Komplikasyonları
Solunum Egzersizi işlemleri