Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.


Özel Medisun Çayyolu Hastanesi tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, yalnızca aşağıda açıklanan çerçevede ve Özel Hastaneler Yönetmeliği ile Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.


1.    KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ
Kişisel verileriniz Özel Medisun Çayyolu Hastanesi tarafından; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, sağlık kurumlarımıza yaptığınız başvurulara bağlı kayıtlar, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, SGK sistemi üzerinden online, özel sigorta şirketinden yararlanma halinde paylaşılan kayıtlardan, sağlık kurumlarımıza sevk suretiyle gelişiniz durumunda diğer sağlık kurumlarının kayıtları üzerinden, gönderdiğiniz mailler (e-postalar), çağrı merkezi arama kayıtları, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir.


Sağlık verileriniz başta olmak üzere,
Özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Özel Medisun Çayyolu Hastanesi tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sigorta ve/veya hasta protokol numaranız ve sizi tanımlayabilecek diğer kimlik verileriniz,
İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz,
Müşteri temsilcileri ya da hasta hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz,
Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartının sadece slipte çıkan bilgileri, faturalama ve fatura bilgileriniz gibi finansal verileriniz,
Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz,
Sağlık Bilgileriniz: Hasta tıbbi raporları, tanı verileri, biyometrik ve genetik veriler, Laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, randevu bilgileriniz, reçete bilgileriniz dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık bilgeleri ve verileriniz,
Hastaların doldurdukları anketler, teşekkür ve şikâyet mektupları, memnuniyet sonuçları gibi bildirimleriniz,
Otoparkı kullanmanız halinde araç plaka bilgileriniz,
Hastanemizde mevzuat gereği, ortak alanlarda sürekli kayıt halinde olan kamera kayıtlarından elde edilen görüntüleriniz,
Özel Medisun Çayyolu Hastanesine ait tüm web sitelerine gönderdiğiniz veya girdiğiniz sağlık verileriniz ve sair kişisel verileriniz,
Özel Medisun Çayyolu Hastanesine iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair kişisel verileriniz ile Özel Medisun Çayyolu Hastanesi çalışanı ya da ilişkili çalışan olmanız halinde hizmet akdiniz ile ilgili her türlü kişisel verileriniz.


2.    KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ
Bir kamu hizmeti olan sağlık hizmetlerine ilişkin mevzuat kapsamında ve 6698 Sayılı Yasa hükümleri uyarınca;  veri sorumlusu olarak Özel Medisun Çayyolu Hastanesi tarafından, sizlerin özel nitelikli kişisel verileri ancak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:
 

 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi,
 • Hastanelerimizin işleyişinin planlanması ve yönetimi,
 • Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme,
 • İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgileri paylaşma,
 • Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla kullandığınız sağlık hizmetlerini analiz etme ve sağlık verilerinizi saklama,
 • Kimliğinizi teyit etme,
 • Kullanılan sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alma,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgileri paylaşma,
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
 • Hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve sağlık hizmetlerimiz dahilinde her türlü soru ve şikayetinize cevap verebilme,


Ve bunlarla sınırlı olmaksızın, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, hasta memnuniyetinin arttırılması, buna ilişkin araştırma ve geliştirme çalışmaları ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir. Verilerin işlenmesi sırasında, kişisel haklarınızın ihlaline izin verilmeyecektir.
İlgili mevzuat gereğince kişisel bilgileriniz sisteme kaydedilecek, saklanacak, sınıflandırılacak, işlenecek, aktarılacak, güncellenecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda yalnızca Resmi Kurumların talebi halinde (Mahkemeler, Başsavcılıklar, Bakanlıklar vb. kurumlarla) paylaşabilecektir.


3.    KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuat kapsamında ve yukarıda belirtilen amaçlarla aşağıdaki kurumlar ile paylaşılabilecek; bunlar dışında başkaca kişi ve kurumlarla paylaşılmayacaktır.
 

 • Sosyal Güvenlik Kurumu,
 • Özel sigorta şirketleri,
 • Sağlık Bakanlığı ve bağlı alt birimleri,
 • Emniyet Genel Müdürlüğü ve benzeri kolluk kuvvetleri,
 • Nüfus Genel Müdürlüğü,
 • Türkiye Eczacılar Birliği,
 • Cumhuriyet Başsavcılıkları, Mahkemeler ve her türlü yargı birimleri,
 • Tıbbi teşhis için iş birliği içerisinde olduğumuz laboratuvar, merkez ve benzeri üçüncü kişiler,
 • Olası bir hukuki ihtilaf durumunda Kurum avukatlarımız,
 • Kurumlarımızı denetleme yetkisine sahip resmi kurum temsilcileri,
 • Kanunlarla yetkili kılınmış diğer resmi merciler

4.    KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ
Kişisel verilerinizin Özel Medisun Çayyolu Hastanesi tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlendiği ölçüde KVKK'nın 11. maddesi gereği kişisel verileriniz ile ilgili olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bilgilerinize sunarız;

 

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Sağlık Mevzuatının gerektirdiği hasta kayıtlarının saklanması ve muhafazası ile ilgili yasal yükümlülük saklı kalmak kaydıyla, 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda belirtilen düzeltme, silinme veya yok edilme kapsamında yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.


5.    VERİ GÜVENLİĞİ
Özel Medisun Çayyolu Hastanesi, kişisel verilerinizi teknik ve idari imkânlarımız dâhilinde titizlikle korumaktadır. Hastanemiz tarafından alınan güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.
Kanun kapsamındaki taleplerinizi, www.medisunhastanesi.com web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak; 

 • Özel Medisun Çayyolu Hastanesi Mutlukent Mahallesi, 1920. Cadde No:61, 06800 Çayyolu / ANKARA – TÜRKİYE adresine bizzat teslim edebilir,
 • Noter kanalıyla gönderebilir,
 • info@medisunhastanesi.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.
 • Yapmış olduğunuz talebin niteliğine göre; Özel Medisun Çayyolu Hastanesi talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, kurumumuz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret talep edilecektir.

RIZA BEYANI
Tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, metni okuduğumu ve anladığımı, herhangi bir etki altında kalmaksızın iş burada belirtilen kişisel verilerimin işlenmesine, Özel Medisun Çayyolu Hastanesi ve yukarıda anılan gerçek ve tüzel kişilere aktarılmasına açık bir şekilde rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Tarih
……. /……. / 20…..                                           TC Kimlik No
………………………………………………….    Adı Soyadı ve İmzası
………………………………………………………………….
 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu indirmek için Tıklayınız

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgilendirme Formu indirmek için Tıklayınız